65. Дялово финансиране в Китай

История на дяловото финансиране

финансиране

Дяловото финансиране, основен аспект на глобалната финансова система, има богата история, датираща от векове. Тази статия се задълбочава в еволюцията на капиталовото финансиране, изследвайки неговите корени, ключови исторически етапи и преобразуващото му пътуване да се превърне в крайъгълен камък на съвременните капиталови пазари.

I. Древни корени и ранни форми на собствен капитал

Дяловото финансиране има древен произход, с ранни форми, възникващи в древен Рим, Гърция и Близкия изток. В древен Рим акционерните дружества, известни като societates publicanorum, позволяват на инвеститорите да обединяват ресурси за мащабни начинания като търговски експедиции и инфраструктурни проекти. По подобен начин древните ислямски финансови инструменти, като мудараба и мушарака, полагат основите на договорености за споделяне на печалби и споделяне на риска, които приличат на съвременното капиталово финансиране.

II. Появата на публичните пазари

Средновековието е свидетел на раждането на формализирани пазари на акции в Европа. Търговски центрове като Амстердамската фондова борса (1602 г.) и Лондонската фондова борса (1698 г.) полагат основите за развитието на публично търгувани компании. Издаването на акции на тези пазари позволи на компаниите да наберат капитал от разнообразна група инвеститори, отбелязвайки основна промяна към по-демократизиран достъп до финансиране.

III. Индустриалната революция и възходът на акционерните дружества

През 18-ти и 19-ти век индустриалната революция доведе до значителни икономически промени. Акционерните дружества се превърнаха в преобладаваща форма на бизнес организация, позволяваща мобилизирането на големи количества капитал за индустриалните предприятия. Иновациите в транспорта, производството и технологиите подхраниха необходимостта от значителни инвестиции и капиталовото финансиране се появи като основно средство за финансиране на тези амбициозни проекти.

IV. Развитие на регулирането на ценните книжа

С разрастването на капиталовите пазари необходимостта от защита на инвеститорите стана очевидна. 20-ти век стана свидетел на развитието на регулирането на ценните книжа, за да се осигурят справедливи и прозрачни пазари. Значителни събития като Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г. и Закона за борсите на ценни книжа от 1934 г. установиха изисквания за разкриване на информация и регулаторен надзор, осигурявайки рамка за съвременните пазари на акции.

V. Рисков капитал и технологичният бум

През втората половина на 20-ти век капиталовото финансиране се разви с нарастването на рисковия капитал. Рисковите капиталисти започнаха да инвестират във високорискови стартиращи фирми с висока печалба, особено в технологичния сектор. Бумът на dot-com в края на 90-те години бележи период на изобилни инвестиции, последван от последваща пазарна корекция. Въпреки нестабилността, тази ера показа трансформиращата сила на капиталовото финансиране за насърчаване на иновациите и икономическия растеж.

VI. Частен капитал и изкупуване с ливъридж

Последната част на 20-ти век също стана свидетел на появата на частния капитал като мощна сила в капиталовото финансиране. Изкупуването с ливъридж се превърна в обичайна стратегия, позволяваща на инвеститорите да придобиват компании, използвайки комбинация от капитал и дълг. Тази тенденция промени корпоративните структури и подчерта адаптивността на капиталовото финансиране в различни финансови контексти.

VII. Глобализацията и съвременният капиталов пейзаж

През 21 век глобализацията и технологичният напредък допълнително промениха капиталовото финансиране. Трансграничните инвестиции, разпространението на платформи за онлайн търговия и нарастването на груповото финансиране разшириха достъпа до пазарите на акции. Освен това екологичните, социалните и управленските съображения (ESG) придобиха известност, повлиявайки на инвестиционните решения и променяйки етичните измерения на капиталовото финансиране.

Финансирането с дялово участие, от скромното си начало в древните общества до сегашното си известно място на световните капиталови пазари, премина през забележителен път. Тъй като икономиките, технологиите и регулаторните условия продължават да се развиват, капиталовото финансиране остава динамична и неразделна част от финансовата екосистема, движеща иновациите, икономическото развитие и създаването на богатство по целия свят. Разбирането на неговата богата история дава ценна представа за основите и принципите, които продължават да оформят света на финансите днес.

Азия, разнообразен и динамичен регион, изигра значителна роля в еволюцията на капиталовото финансиране. От древни финансови практики до съвременни капиталови пазари, тази статия навлиза в богатата история на капиталовото финансиране в азиатските страни, разглежда текущото състояние на нещата и изследва потенциалните бъдещи траектории на този решаващ аспект от финансовия пейзаж.

I. Исторически основи: Древни финансови практики в Азия

Азия може да се похвали с дълга история на сложни финансови системи, които предхождат модерната епоха. В древен Китай, например, търговците участват в съвместни предприятия, обединявайки ресурси, за да предприемат търговски експедиции. В Индия концепцията за „срени“ или гилдии улеснява колективните икономически дейности, полагайки основите на общинските финансови предприятия. Тези исторически практики демонстрираха ранни форми на дялово финансиране, наблягайки на сътрудничеството и споделянето на риска.

II. Влиянието на ислямските финанси

Ислямските финанси, със своите принципи, основани на шериата, са повлияли значително на капиталовото финансиране в много азиатски страни. Инструменти като мудараба и мушарака, които включват споразумения за споделяне на печалби и загуби, са преобладаващи в страни като Малайзия и Индонезия. Сукук, ислямските облигации, отговарящи на принципите на шариата, придобиха популярност като средство за набиране на капитал на различни азиатски пазари.

III. Развитие на съвременните пазари на акции

Средата на 20-ти век стана свидетел на установяването и растежа на формализирани пазари на акции в цяла Азия. Борси като Токийската фондова борса (TSE), Хонконгската фондова борса (HKEX) и Бомбайската фондова борса (BSE) се превърнаха в жизненоважни центрове за компании, които искат да наберат капитал чрез емитиране на акции. Правителствените инициативи и икономическите реформи изиграха ключова роля в насърчаването на тези пазари, стимулирайки икономическия растеж и индустриалното развитие.

IV. Уникални характеристики на азиатските пазари на акции

Азиатските капиталови пазари се характеризират със смесица от зрели и нововъзникващи икономики, всяка със своите отличителни характеристики. Докато страни като Япония и Южна Корея имат добре установени и сложни пазари, други като Виетнам и Индонезия преживяват бърз растеж и развитие. Културните фактори, регулаторната среда и икономическите политики допринасят за разнообразието от практики за дялово финансиране в региона.

V. Рисков капитал и иновации

През 21-ви век се наблюдава скок в дейността за рисков капитал в цяла Азия, особено в технологично ориентираните сектори. Държави като Китай и Индия се превърнаха в глобални технологични центрове, привличайки значителни инвестиции както от местни, така и от международни фирми за рисков капитал. Тази тенденция подчертава решаващата роля на капиталовото финансиране за насърчаване на иновациите и подпомагане на растежа на стартиращи фирми в региона.

VI. Правителствени инициативи и реформи на политиката

Правителствата в цяла Азия признаха важността на капиталовото финансиране за стимулиране на икономическото развитие. Много от тях са въвели реформи за повишаване на прозрачността, защитата на инвеститорите и ефективността на пазара. Инициативи като либерализация на фондовия пазар, регулаторни подобрения и насърчаване на корпоративното управление допринесоха за съзряването на пазарите на акции в региона.

VII. Предизвикателства и перспективи за бъдещето

Въпреки че пазарите на акции в Азия отбелязаха значителен растеж, предизвикателствата продължават. Въпроси като регулаторна сложност, проблеми с корпоративното управление и нестабилност на пазара изискват непрекъснато внимание. Въпреки това перспективите за бъдещето остават оптимистични, с нарастващи трансгранични инвестиции, напредък във финансовите технологии и нарастваща средна класа, допринасящи за разширяването и диверсификацията на капиталовото финансиране в региона.

Капиталовото финансиране в азиатските страни еволюира от древни финансови практики до модерни, динамични капиталови пазари. Богатата история на региона, разнообразните икономики и иновативният дух продължават да оформят пейзажа на дяловото финансиране. С по-нататъшното интегриране на Азия в глобалната финансова система разбирането на уникалната динамика на нейните капиталови пазари става все по-решаващо както за инвеститорите, политиците, така и за бизнеса. Пътят на капиталовото финансиране в Азия отразява не само неговите исторически корени, но и устойчивостта и адаптивността, които ще го тласнат към динамично и влиятелно бъдеще.

Китай, със своята богата история и бързо икономическо развитие, претърпя забележителна еволюция в сферата на капиталовото финансиране. Тази статия изследва историческите основи, ключовите етапи и съвременната динамика, които са оформили ландшафта на капиталовото финансиране в Китай в критичен компонент на неговата икономическа мощ.

I. Древни финансови практики: семена на капиталово финансиране

Финансовата история на Китай датира от древни времена, с икономически дейности, белязани от колективни усилия и практики за споделяне на риска. Търговци, участващи в съвместни предприятия, обединяващи ресурси за навигация по търговски пътища и предприемане на мащабни проекти. Тези ранни практики полагат основите на общинските финансови предприятия, въплъщавайки същността на капиталовото финансиране в древната китайска икономика.

II. Влиянието на традиционните китайски бизнес структури

В исторически план китайските бизнес структури въплъщават елементи на колективна собственост и споделена отговорност. Традиционни форми като „хуей“ и „гилдии“ отразяват споразумения за сътрудничество, при които индивидите обединяват капитал за общи икономически цели. Тези структури, макар и да не са идентични с модерното капиталово финансиране, демонстрират културно предразположение към сътрудничество и колективни финансови усилия.

III. Ранни капиталови пазари и държавна собственост

Създаването на модерни капиталови пазари в Китай започва в началото на 20-ти век, белязано от основаването на Шанхайската фондова борса през 1891 г. Въпреки това, бурният политически пейзаж и идването на комунизма през 1949 г. довеждат до спиране на операциите на фондовия пазар до икономическото реформите са започнати в края на 20 век. През този период държавната собственост доминира, като правителството играе централна роля в разпределението на ресурсите.

IV. Икономически реформи и появата на фондовите пазари

В края на 20-ти век се наблюдава период на трансформация с въвеждането на икономически реформи при Дън Сяопин. В началото на 80-те години на миналия век Китай възприема пазарно ориентирани политики, което води до повторното отваряне на фондовите борси в Шанхай и Шенжен съответно през 1990 и 1991 г. Това бележи значителна промяна към по-пазарна икономика, предоставяйки на китайските компании платформа за набиране на капитал чрез дялово финансиране.

V. Възход на държавните предприятия (ДП) и частните предприятия

Пейзажът на капитала в Китай се характеризира с двойна структура на държавни предприятия (SOE) и частни предприятия. Държавните предприятия, първоначално преобладаващи, продължават да играят решаваща роля в ключови сектори. Едновременно с това възходът на частните предприятия, често подхранван от дялово финансиране, се превърна в движеща сила в икономическото развитие на Китай, особено в секторите, движени от технологиите и иновациите.

VI. Технологичен бум и рисков капитал

21-ви век стана свидетел на технологична революция в Китай, с нарастване на иновациите и предприемачеството. Капиталовото финансиране, особено чрез рисков капитал, изигра ключова роля в растежа на китайските технологични гиганти. Компании като Alibaba, Tencent и Huawei станаха глобални лидери, привличайки значителни инвестиции и променяйки пейзажа на китайската икономика.

VII. Правителствени инициативи и регулаторни разработки

Китайското правителство активно оформя ландшафта на капиталовото финансиране чрез различни инициативи и регулаторни реформи. Политиките, насочени към насърчаване на иновациите, подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и повишаване на прозрачността на пазара, допринесоха за жизнеността и устойчивостта на китайските капиталови пазари.

VIII. Глобална интеграция и инициатива „Един пояс, един път“.

Глобалните икономически амбиции на Китай са отразени в инициативи като инициативата „Един пояс, един път“ (BRI). Това начинание не само доведе до увеличаване на трансграничните инвестиции, но също така насърчи интернационализацията на китайските компании, като допълнително повлия на глобалния ландшафт на дялово финансиране.

IX. Предизвикателства и бъдещи перспективи

Въпреки успехите си, пейзажът на капиталовото финансиране в Китай е изправен пред предизвикателства като регулаторна сложност, проблеми с корпоративното управление и нестабилност на пазара. Постигането на баланс между насърчаването на иновациите и поддържането на финансова стабилност остава ключово предизвикателство. Бъдещето обаче изглежда обещаващо с продължаващите усилия за справяне с тези предизвикателства, непрекъснатия технологичен напредък и нарастващото влияние на Китай на световните финансови пазари.

Еволюцията на капиталовото финансиране в Китай отразява пътя на страната от древни финансови практики до модерна икономическа сила. От традиционните бизнес структури до днешните динамични капиталови пазари, подходът на Китай към капиталовото финансиране отразява неговата културна, икономическа и политическа еволюция. Тъй като Китай продължава да утвърждава влиянието си на глобалната сцена, разбирането на тънкостите на неговия пейзаж на капиталово финансиране става от решаващо значение както за инвеститорите, политиците, така и за бизнеса.

График за минимални инвестиции и капиталови вноски

Минимални капиталови изисквания

Китайският закон за чуждестранни инвестиции определя минимални изисквания за регистриран капитал на 30 000 RMB (около 4000 щатски долара) за LLCs, които включват съвместни предприятия и изцяло чуждестранни предприятия (на практика обикновено са необходими по-големи суми, за да се осигури одобрение), а минималният регистриран капитал е RMB 5 000 000 (около 600 000 щатски долара) за компания с чуждестранни инвестиции, ограничена чрез акции. Обърнете внимание, че специфичните за индустрията насоки може да повишат тези изисквания за определени видове бизнес – например на пазарите на застраховки и ценни книжа минималните изисквания за регистриран капитал са много по-високи.

График на капиталовите вноски

В момента има спор между Министерството на търговията (MOFCOM) и Държавната администрация на промишлеността и търговията (SAIC) относно това кой закон е приложим в тази област.

Изисквания на SAIC:

20% от регистрирания капитал първоначално; остатъкът трябва да бъде платен в рамките на 2 години от датата на установяване, посочена в бизнес лиценза на FIE

Изисквания на MOFCOM:

Или 15% от общия регистриран капитал, или количество, равно на изискването за минимален капитал (което от двете е по-високо) трябва да бъдат внесени в рамките на 90 дни от датата, на която е издаден лицензът на организацията на FIE. Остатъкът трябва да бъде внесен съгласно следния график:

Общ регистриран капитал Краен срок за пълно плащане
Приблизително 500 000 щатски долара 1 година след издаване на лиценз за организация
500 001 щатски долара – 1 милион щатски долара 1,5 години от издаването на лиценз за организация
Над 1 милион до 3 милиона щатски долара 2 години от издаването на лиценз за организация
Над 3 милиона щатски долара до 10 милиона щатски долара 3 години от издаването на лиценз за организация
Над 10 милиона щатски долара До орган за оценка и одобрение

Плащанията на набъбващата сума трябва да се извършат в рамките на 6 месеца от издаването на лиценза на компанията на FIE.

Специфичните за индустрията разпоредби могат също да променят горните изисквания. И двата графика за минимални инвестиции и капиталови вноски са мръсни области на китайския закон за чуждестранните финансови инвестиции, с разпоредби, които изглежда или се противопоставят, или се допълват взаимно (никой не може да се съгласи кое), предлагайки на властите ефективната способност да променят тези изисквания по желание. Тогава най-сигурният метод би бил да се придържате към специфичните за индустрията политики и след това да поискате Закона за дружествата, където тези насоки мълчат.

One thought on “65. Дялово финансиране в Китай

  1. Pingback: 66. Вклейми ли уеба порнографията в обществото? | Hempven CBD Bulgaria

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *